Jacqueline Gommers

virtueel assistent

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jacqueline Gommers – Virtual Assistant

23 oktober 2023

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst tussen Jacqueline Gommers – Virtual Assistant (KvK: 71060146), hierna te noemen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden* niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

*De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen wordt.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte(s) of aanbieding(en), of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Een door opdrachtnemer ingeschakelde persoon valt niet onder de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Bij opdracht van opdrachtgever voor het inschakelen van een derde partij worden inkoop- of andere voorwaarden verlegd naar de opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met eventuele afleverkosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
opdrachtnemer zijn/haar verbintenis had moeten nakomen.

Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 kalenderdagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Betaling
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om maandelijks te factureren.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

7. Eigendomsvoorbehoud
Het door, in het kader van de overeenkomst, opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) duidelijk is nagekomen.

Het door de opdrachtnemer geleverde, dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8. Aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden van personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever door opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde met betrekking tot de geleverde uren van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaand de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

9. Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem/haar toekomen op grond van de Auteurswet en de andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn/haar zijde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn verplicht om alle gegevens die zij van elkaar ontvangen en waarvan het aannemelijk is dat deze als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt niet met anderen, zonder schriftelijke toestemming van de verstrekkende partijen, te delen. Deze vertrouwelijkheid geldt ook binnen de onderneming van de ontvangende partij zelf, in de zin dat deze gegevens alleen worden gedeeld op grond van de noodzakelijkheid van het gebruik ervan.

Informatie met betrekking tot het bestaan en de inhoud van de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal niet zonder toestemming van beide partijen (publiekelijk) gedeeld worden.

10. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.


Jacqueline Gommers – Virtual Assistant

Johan Frisopark 12
5684 GG Best
hallo@jacquelinegommers.nl
KvK nr: 71060146
BTW nr: NL001687739B40